Scirra Arcade

52 players / 103 plays

jasper

Click here to refocus game
[ Close Window ]

Report Game

Report this game if it's content is inappropriate. Misuse of this feature may cause your account to be suspended.

[ Close Window ]

Game Instructions

vhhgchgchg vcjhgchkchgckhg ghcdyjdjfdckytdiy ytdytddytdkydytdyi uyurfutufutfutitd tfyitditydy rdrtjdhtshtsturstr gufufufffiyftyiyt ydyrdytdydyrdruy ydytydtydydyt tdydyrdydyrdyrd yddfdjdjfdjdj ydtrstfstrstrstruu xgnfxgjfxgjfxgjfxjg fggjxfgxjgfxjgfxjgf ggfxgfxgxgxgfxgf vzfdzhdzfdzfd fddxgjxgf gfxgfxxgfxgxgj gchgchghgdhkg gchdgfghkd gfddkgdkhdykg hfhmfkghdhkgf fkffkhfhghj xfgghfshgfdzxgshgd fggjfdgfdgjfjgdj fjgdytdytdytv gygkjkhfuyfu gfytfytfytdyitdv dtydytdtddudtf djddtdytdyut fffkkytdytdyitdtur hgfuyfuyfufif tfytfugfugfutfi hgftfgfufutfukyf hvjhfjfkfkffjhfj ghchfghfkhgkyfc gkfkgftufuytfuyt uyfkufukyfukyf fyfyktfkuyfutu grfgfytfyfkutfku gfkfgfhfgfgfkhfhkfg ftufkuyfuyfuf ghdtdkydytdtyc tfkuukyfuyfuy tfyiytftufutr iugugigigygoufyuf ugigiugiugiugui guygyifliflyf hjhyflfuyfuyf yfuyfuyfufyv uyfuyfuyfof ygyfiyfyfluv

[ Close Window ]

Embed Game

🚫 Game author has disabled embedding for this game

Game Cards

Link to this game with these dynamically updating game cards!

Long Card

Wide Card

jasper

Version 1.0.0.0

by meow cat
First published on 3rd July, 2015

Save sailor mini moon and kill the dragon and get her to noe quenen serenity

Plays Stats

103 total plays

83 guest plays

20 Scirra member plays

Users Stats

52 unique players

41 unique guests

11 Scirra members

Last Updated

Game stats last updated 0.00182000333333333 minutes ago

Time Stats

29 minutes 27 seconds total play time

1 minute 17 seconds average play length

Active Users

5 highest number of simultaneous players

Friday, July 03, 2015

Total Plays Over Time

Total number of plays this game has had since it was first published.

[ Link to this chart! ]

Players Over Time

Shows how many players this game has attracted since it was first published.

[ Link to this chart! ]

Average Play Time

How long people spend playing this game

[ Link to this chart! ]

Player Locations

Where in the world people are playing this game from

[ Link to this chart! ]

Version History

History of updates to this game

Date
Update Version 1.0.0.0 3rd July, 2015 About 1950341.27232274 minutes ago
Initial release Version 1 3rd July, 2015 About 1950429.37865607 minutes ago

Comments

There are currently no comments! Why not leave one?

Leave your comment

Your opinion matters! To leave comments you'll need to register a new account or login to your exisiting account.

Your Snaps

  Trophy Shelf

  Recent Players

  • MathG7005's avatar
  • Marc456's avatar
  • adyta94's avatar
  • Wanderson Ruan's avatar
  • TheMelonater's avatar
  • EpicFaceTralaMal's avatar
  • potato1111111's avatar
  • hamza2005's avatar
  • pig flying's avatar
  • meow cat's avatar
  • zakk002's avatar