چگونه میتوانم به متنی مقدار دهم؟

Get help using Construct 2

Post » Wed Apr 30, 2014 11:45 am

سلام

من در حال طراحی بازی جدید هستم

در حین ساخت به مشکلی برخوردم! :x

من میخواهم وقتی بازیکن به جسمی در بازی برخورد کرد یک مقدار به متنی که قبلا در صفحه هست اضافه شود.! :)

کسی میتونه کمکم کنه؟ :?:
B
2
Posts: 6
Reputation: 162

Post » Wed Apr 30, 2014 12:33 pm

hi

I'm designing a new game

While making the wrong ones! : x

I want to challenge you physically hit the play is a bit of text that can be added to the page.! :)
Who can help me? :?:
B
2
Posts: 6
Reputation: 162

Post » Wed Apr 30, 2014 12:46 pm

.......
are you using google translate??
just don't know what you saying
ask your friend to be your translater
B
17
S
7
Posts: 360
Reputation: 2,202

Post » Wed Apr 30, 2014 1:03 pm

yes... :lol:
B
2
Posts: 6
Reputation: 162


Return to How do I....?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests